Regulamin

REGULAMIN AKADEMII MISIA POLARNEGO

1. Cel działania Akademii:
• Urozmaicony program szkolenia poprzez zabawę oraz ćwiczenia.
• Popularyzacja sportów zimowych.
• Trening dostosowany do okresu rozwojowego dzieci.
• Szkolenie narciarstwa zjazdowego dzieci w wieku 3 -13 lat.
2. Warunek przynależności do Akademii:
• Zgłoszenie dziecka oraz wyrażenie zgody rodzica lub opiekuna do uczestnictwa.
• Posłuszeństwo instruktorom i opiekunom.
• Wpłacenie zaliczki najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem zajęć oraz uregulowanie pozostałej
kwoty w dniu rozpoczęcia kursu.
• Przestrzeganie niniejszego regulaminu.
3. Charakterystyka zajęć:
• Zajęcia na nartach – w formie ćwiczeń i zabawy.
• Doskonalenie techniki.
• Przerwa regeneracyjna w ciepłym pomieszczeniu połączona z posiłkiem.
4. W ramach opłat klient otrzymuje:
• Pomoc techniczną i praktyczną w doborze sprzętu.
• Rabat na wypożyczenie sprzętu narciarskiego.
• Naukę oraz doskonalenie jazdy na nartach / snowboardzie w grupach max. 3 - 8 os.
• Wykwalifikowana opiekę pedagogiczną oraz instruktorską - 1 instruktor / max 8 os.
• Kamizelkę szkolną na czas trwania kursu.
• Udział w zawodach na zakończenie kursu.
• Dyplom dla każdego uczestnika kursu.
5. Uczestnictwo:
Warunkiem uczestnictwa dziecka w Akademii jest stawienie się na zajęciach o wyznaczonej godzinie
oraz w wyznaczonym miejscu. Opóźnienia z winy uczestnika działają na jego niekorzyść.
6. Uczestnik zajęć powinien posiadać odpowiedni ubiór oraz sprzęt:
Dbając o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci instruktor ma prawo odmówić uczestnictwa w zajęciach
dziecku, które nie posiada właściwego stroju lub sprzętu.
• Narty – sprawne bez wad o odpowiedniej długości w zależności od wieku i umiejętności, kije
narciarskie.
• Buty narciarskie – w odpowiednim rozmiarze.
• Wiązania - zapewniające bezpieczeństwo jazdy.
• Kask narciarski – OBOWIĄZKOWO
• Kamizelka z logo Akademii – OBOWIĄZKOWO – zwiększenie bezpieczeństwa dzieci na stoku
podczas zajęć oraz identyfikowanie się z grupą.
Kamizelka będzie wypożyczana na czas kursu.
7. W przypadku nieobecności dziecka na kursie rodzic zobowiązany jest powiadomić prowadzącego
telefonicznie lub pocztą internetową, co najmniej 2 dni wcześniej.
8. Zwrotów udzielamy tylko i wyłącznie w przypadku udokumentowanej choroby.
W przypadku rezygnacji z kursu przez uczestnika, nie zwracamy kosztów.
9. Zajęcia w Akademii Misia Polarnego prowadzone będą profesjonalnie, przez wykwalifikowaną kadrę
instruktorską, mającą uprawnienia i odpowiednie przygotowanie pedagogiczne.
10. Klient oświadcza, że zapoznał się z ogólnymi warunkami uczestnictwa w Akademii Misia Polarnego,
organizowanej przez Szkołę Jaworzyna Ski & Snowboard, a także potwierdza,iż zna i akceptuje program kursu.
11. Klient oświadcza, iż Organizator udzielił mu informacji o wymaganiach zdrowotnych dotyczących
udziału w Akademii. Jednocześnie złożył oświadczenie, iż stan zdrowia dziecka pozwala na udział w
kursie.
12. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Organizatora Klient może
złożyć reklamację niezwłocznie w trakcie trwania szkolenia w siedzibie Szkoły Jaworzyna Ski &
Snowboard pod rygorem nieważności na piśmie, w terminie nie przekraczającym 14 dni od zakończenia
kursu zgodnie z programem. W przypadku braku natychmiastowego zgłoszenia reklamacji, na Kliencie
ciążyć będzie obowiązek przedłożenia stosownych dowodów dokumentujących reklamowane
okoliczności oraz poniesienia wszelkich związanych z tym kosztów.
13. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od jej wniesienia udzielając odpowiedzi w
formie pisemnej.
14. Rodzice / Opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, edycję zdjęć oraz
publikacje osiągnięć dzieci.

---------- Potwierdzenie akceptacji niniejszego regulaminu
zostało wyrażone podczas dokonania zakupu kursu -----------

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W FUN TIME Marcin Dziurny, ul. Pod Brzegami 15, 34-443 Sromowce Niżne przywiązujemy szczególną wagę do ochrony prywatności naszych klientów, kontrahentów, pracowników i współpracowników. Jednym z jej kluczowych aspektów jest ochrona praw i wolności osób fizycznych w związku przetwarzaniem ich danych osobowych.

Dbamy by przetwarzanie Twoich danych odbywało się zgodne z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE (zwanego dalej: „RODO”), ustawy o ochronie danych osobowych,
a także przepisami szczególnymi (zawartymi m.in. w prawie pracy, czy ustawie o rachunkowości).

FUN TIME Marcin Dziurny, ul. Pod Brzegami 15, 34-443 Sromowce Niżne jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, korzystamy też z usług podmiotów przetwarzających,
o których mowa w art. 4 pkt. 8 RODO – przetwarzają one dane osobowe w imieniu administratora (są to np. firmy księgowe, informatyczne, ochrona).

FUN TIME Marcin Dziurny, ul. Pod Brzegami 15, 34-443 Sromowce Niżne wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ewentualnemu ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia
i wadze zagrożenia. Nasze działania w zakresie ochrony danych osobowych oparte są na przyjętych politykach i procedurach oraz regularnych szkoleniach podnoszących wiedzę i kompetencje naszych pracowników i współpracowników.